14/07/2024

ID MYSMIS: 136298

Contract de finanțare Nr. POCU/726/6/12/136298   

Axa prioritară 6: Educație și competențe 

Prioritatea de investiții – 10.iii. Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții

pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor,

a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile,

inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite.

Obiectivul specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă,

cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate,

inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățarii dobândite în contexte non-formale și informale.

Proiectul își propune creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă

corelate cu nevoile pieței muncii, în regiunile Centru și Sud-Muntenia. 

Desfășurare: Proiectul va fi implementat pe o perioada de 24 de luni (28.05.2021 – 27.05.2023).

Valoarea proiectului:

Valoarea totală eligibilă  – 4,451,793.70  lei

Valoarea cofinantarii UE – 4,300,992.51 lei

Expert Business Center SRL (Solicitant) implementeaza proiectul alaturi de partenerii SC Artemis SRL si Asociatia Social Alert